cho thuê xe nâng
9 Bước để trở thành thợ sửa chữa xe nâng giỏi (P3)
9 Steps to Become a Good Forklift Repairer (P3)

6. Biết cách
bảo trì bảo dưỡng trong từng môi trường làm việc của xe nâng
      Bảo trì bảo dưỡng xe nâng  là một công việc thường xuyên của người thợ sửa chữa xe nâng . Nhưng với một chiếc xe nâng thì có
đến hàng trăm chi tiết và hệ thống khác nhau.tuỳ vào từng  môi trường làm việc khác nhau mà người thợ xe nâng biết phán đoán nhấn mạnh tập trung vào hệ thống nào được ưu tiên bảo dưỡng.   Chính vì vậy để có thể làm tốt việc này người thợ sửa xe nâng  cần phải
- Lập một danh sách các chi tiết, máy móc , hệ thống cần bào dưỡng.
- Quy trình bảo dưỡng , thời gian bảo dưỡng cụ thể
- Phương thức bảo dưỡng khác nhau với từng bộ phận cũng như có những sang tạo , nhằm đưa ra những giải pháp linh động cho từng xe nâng hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt riêng , nhằm hạn chế thấp nhất những hư hỏng cho xe .

6. Know how to maintain the maintenance in each work environment of the forklift
Forklift maintenance is a regular job of forklift repairers. But with a forklift there are hundreds of different parts and systems. Depending on the different work environment that the forklift operator knows, judgment focuses on which system is prioritized. Therefore, to do this well, the forklift technician needs to
- Make a list of details, machinery, systems need to support.
- Maintenance procedures, specific maintenance time
- Differentiated maintenance methods as well as innovative, to offer flexible solutions for each vehicle operating in the harsh environment, to minimize the damage to the car.

7. Học cách sử dụng các thiết bị và dụng cụ phục vụ sửa chữa xe nâng hàng
   Các máy móc và công cụ hỗ trợ cho việc sửa chữa xe nâng ngày càng đa dạng, để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu khác nhau từ thực tế. Có loại thì cầm tay, có loại là máy, có loại thì là để xoay.... Chính vì thế việc học cách sử dụng các loại công cụ, máy móc hỗ trợ cũng là một phần việc quan trọng.
   Các công cụ hỗ trỡ được chia thành những nhóm sau
- Nhóm dụng cụ cơ khí như súng hơi, máy tiện, máy mài, máy hàn...
- Nhóm dụng cụ cầm tay như cờ lê, tua vít, kìm...
- Nhóm các dụng cụ đo đạc, kiểm đếm
- Nhóm các dụng cụ kiểm tra áp suất lốp, động cơ , khỉ xả..
- Nhóm các máy móc như hệ thống cầu nâng, máy ra vào lốp.
7. Learn how to use lift truck equipment and tools
The machines and tools for forklift repair are increasingly diverse, to best meet the different requirements from reality. There is a handheld type of machine, there is a type of rotation to rotate .... That is why learning how to use tools and support machinery is also an important part.
Support tools are grouped into the following groups
- Group of mechanical tools such as airsoft guns, lathes, grinders, welding machines ...
- Hand tools such as wrenches, screwdrivers, pliers ...
- Group of measuring and counting instruments
- Group of tire, engine, exhaust monitors.

- Group of machines such as lifting system, tire access machine.

0 comments:

Đăng nhận xét