cho thuê xe nâng

3. Study forklift repair through vocational training centers, forklift companies to improve skills and accumulate experience.
Vocational training centers, as well as colleges and universities, have specialized teaching in the fields of vehicles, machinery and hydraulics. You need to study in full classrooms, at least at the vocational schools, because today's forklifts are getting more and more complex in production. They are integrated with a number of systems. Automatic control is no different than a car.
The biggest advantages when you participate in learning in a way that is:
- Be guided specific practice.
- Systematic explanation of the composition, composition and cause of pan disease.


4. Nâng cao tay nghề bằng thực tiễn trong quá trình sửa chữa thực tế.
   Sửa chữa nâng  đòi hỏi người thợ xe nâng phải có kỹ năng thực tế rất lớn. Do đó, việc nâng cao tay nghề và kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng với các học viên.
   Để nâng cao tay nghề thì các học viên có thể lựa chọn nhiều hình thức như
- Thực tập tại một nhà cửa hàng sửa chữa xe nâng , một công ty  hay trung tâm chuyên về xe nâng .
- Xin làm việc tại các cong ty có dịch vụ sửa chữa xe ânng và cho thuê , bán xe nâng , đại lý bán xe nâng .
- Tham gia các cuộc thi trong khu vực, hoặc quốc gia để lấy được các chứng chỉ, chứng nhận như cuộc thi tay ngề của một hãng xe hội thi tay nghề về xe nâng. cuộc thi lên bậc nghề của quốc gia.

4. Improve the workmanship with practice in the actual repair process.
Lift repair requires a forklift technician to have great practical skills. Therefore, it is very important for the trainees to improve their skills and experience.
To improve their skills, the trainees can choose from a variety of forms
- Practice at a forklift repair shop, a forklift company or center.
- Please work in companies that provide repair services for trucks and forklifts, fork lift trucks, forklift dealers.
- Participate in regional or national competitions to get certifications, such as the competition for a forklift scooter competition. Competition to the national level.

5. Sử dụng các phần mềm kiểm tra kỹ thuật và phán đoán tình trạng hư hỏng của xe nâng .
   Các hoạt động chẩn đoán hỏng hóc và đánh giá tình trạng của xe nâng  hiện nay đã chuyển sang sử dụng các máy tính và phần mềm chuyên dụng., các phần mềm này đuộc cung cấp bỡi các hang sản xuất .
Những phần mềm này sẽ thể hiện tất cả các thông số của chiếc xe nâng  như khí, dầu, điện, các lỗi hư hỏng được hiển thị mã hoá qua các mã lỗi hiển thị lên màn hình.... và nhiệm vụ của người thợ là phải dựa vào những chỉ số đó và bằng phương pháp loại trừ để tìm ra chính xác căn nguyên của vấn đề.
   Các công nghệ này thường được các hãng xe lớn sử dụng để có thể nâng cao năng suất khi mà thời gian sửa xe đã được rút ngắn từ 5 giờ  xuống còn 3 giờ đối với những hỏng hóc phức  tạp. ..
   Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi người thợ phải có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy logic tốt thì mới nhanh chóng hoàn thành công việc .

5. Use the software to check the technical condition and failure of the forklift.
Failure diagnostic operations and the evaluation of the condition of forklifts have now shifted to the use of specialized computers and software, which are provided by manufacturers. These software will show all the parameters of the forklift such as gas, oil, electricity, faults are displayed through the error code displayed on the screen .... and the task of the person Workers must rely on those indicators and by exclusion to find out exactly the root cause of the problem.
These technologies are often used by major car manufacturers to improve productivity, as car repairs have been shortened from 5 hours to 3 hours for complex failures. ..
However, this technology requires workers to have the expertise, ability to think logically well to quickly complete the work.
0 comments:

Đăng nhận xét