Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG (P1)

 QUI ÑÒNH AN TOAØN TRONG SÖÛ DUÏNG XE NAÂNG HAÏ
I/ KYÕ THUAÄT AN TOAØN TRONGSÖÛ DUÏNG XE NAÂNG HAÏ:
1/ Kyõ thuaät laùi xe nang an toaøn:
Tröôùc khi ñöa xe naâng haï vaøohoaït ñoäng, ngöôøi laùi xephaûi laøm caùc coâng vieäc
cuûa baûo döôõng haøng ngaøy. Neáu tình traïng kyõ thuaät cuûa  xe hoaøn toaøn toát môùi ñöôïc
cho xe maùy hoaït ñoäng.
a/Thao taùc leân xe:
-  Tay traùi naém chaéc tay vòn.
-  Tay phaûi baùm chaët vaøo taám döïa löng gheá ngoài.
-  Ñöa chaân böôùc leân baäc leân xuoáng.
Chuù yù: Khoâng ñöôïc nhaûy leân ca bin khi leân, xuoáng xe.
Khoâng ñöôïc duøng tay vòn vaøo voâ laêng hay caùc caàn ñieàu khieån khi leân xuoáng.
b/Khôûi ñoäng maùy:
-  Kieåm tra caàn thaéng tay ñaõ gaøi thaät chaéc chaén chöa.
-  Ñöa caàn tieán luøi veà vò trí trung gian.
-  Khôûi ñoäng maùy.
Chuù yù: Khoâng ñöôïc khôûi ñoäng maùy töø baát cöù vò trí naøo khaùc ngoaøi  tö theá ngöôøi
laùi ñaõ ngoài vaøo gheá trong cabin.
c/Cho xe chuyeån ñoäng:
- Kieåm tra söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa phanh, li hôïp …
- Kieåm tra söï leâ n xuoáng nheïnhaøng cuûa caøng naâng haï.
- Cho xe chuyeån ñoäng töø töø vaø kieåm tra tình traïng kyõ thuaätcuûa xe thaät chaéc chaén
môùi ñöôïc ñöa xe vaøo hoaït ñoäng.
- Ñaïp baøn ñaïp li hôïp cho ñeán heát. Ñöa caàn tieán, luøi veà vò trí caàn tieán hay luøi.
- Ñöa caàn soá vaøo vò trí soá 1
- Nhaû thaéng tay.
- Töø töø taêng ga vaø nhaû li hôïp nheï nhaøng.
Khoâng ñöôïc ñeå chaân leân baøn ñaïp khi xe ñang vaän chuyeån vì laøm nhö vaäy li hôïp
bò moøn nhanh choùng.
d/Thay ñoåi soá:
-  Thaû baøn ñaïp ga ñoàng thôøi cuøng luùc ñaïp baøn ñaïp li hôïp.
-  Ñaåy caàn soá töø vò trí soá 1 leân soá 2.
-  Taêng ga ñoàng thôøi nhaû li hôïp.
Thao taùc töông töï vôùi caùcsoá coøn laïi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc.
e/Laùi xe:
-  Trong quaù trình laøm vieäc treân xe naâng haï tay traùi giöõ voâ laêng vaø tay phaûi
duøng vaøo vieäc söû duïng caùc caàn ñieàu khieån.
-  Khaùc vôùi xe oâ toâ chôû haøng hoaù khaùc:
+ Xe naâng haï coù cô caáu laùi ñaët ôû caàu sau. Do vaäy khi vaøo ñöôøng gaáp khuùc, phaàn
ñuoâi cuûa xe naâng haï coù xu höôùng vaêng ra ngoaøi ñöôøng voøng.
f/Döøng xe:
(con tiếp ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét